24/01/2014 – Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về Ngoại ngữ 6 bậc (Bậc 1,2,3,4,5,6)

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm 3 cấp và 6 bậc (Bậc 1,2,3,4,5,6 tương đương A1A2B1B2C1C2 khung châu Âu). Và Bộ chỉ công nhận 10 cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện.