02/12/2008 – Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT quy định chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 thực hành)

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT v/v việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 thực hành)

– 02/12/2008 Bộ trưởng BGDĐT vừa ký quyết định về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

– Quyết định này thay thế Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C cũ.