29/9/2017 – Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá NLNN theo KNLNN6BVN mới.

29/9/2017 – Bộ ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN mới. Theo đó, để tổ chức kỳ thi này, các trường phải xây dựng lại đề án tổ chức thi và chờ cấp phép mới. Nên vào thời điểm này ai thi và được cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 A2 B2 là không có giá trị.